« Happy Holidays! | Main | Scott Brovan »
Monday
Nov212011

People of Poland...

Używam tej wiadomości przez google translate tak mi wybaczyć, to nie ma sensu. Dostaję bardzo dużo wniosków o "Pack Darmowe Naklejka" od osób z Polska. Robi się naprawdę drogie do utrzymania wysyłając wiele pakietów tam. Chciałem umieścić wypowiedzeniem, że wyślę naklejki dla Ciebie, ale to trochę potrwać. Robię listę nazwisk i adresów i wysyłać je, jak tylko mogę sobie pozwolić. To może trwać do 6 lub 7 tygodni, aby uzyskać swoje naklejki. Jeśli nie odpowiadam na e-mail nie wysyłać kolejne żądania, to po prostu myli mnie, a ja w końcu wysyłanie zbyt wielu naklejek. Otrzymasz bezpłatny pakiet naklejki! Dziękujemy za wsparcie i dziękujemy za cierpliwość.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

Lolololololol Poland

November 25, 2011 | Registered CommenterTaylor

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>